Domeinnaam controleren?
Waarom Site2Host?
 1. Correcte en goede service
 2. Lage prijzen voor kwaliteit
 3. Betrouwbare en stabiele hosting
 4. Snelle servers in klasse A datacenter

Onze referenties
Slideshow image
Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Site2Host (versie 9 mei 2018)


Offerte, Aanbod en Aanvaarding
1.1 De overeenkomst tussen IN B.V.B.A. h.o.d.n. Site2Host (verder: "Site2Host") en de klant gaat in op het moment dat de klant digitaal akkoord gaat met het aanbod van Site2Host door de bestelling middels de website af te ronden. Op de website van Site2Host staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is tevens de op de website aangegeven omschrijving van de dienst bindend. Eventuele afwijkingen op dit aanbod gedaan door klant binden Site2Host niet (in afwijking van art. 6:235 BW).

1.2 Tevens is het voor de klant mogelijk om diensten af te nemen waarbij Site2Host voorafgaand een offerte zal opstellen, waarin zij aangeeft wat bij de dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de dienst is in dat geval bindend.

1.3 Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending door Site2Host, tenzij anders aangegeven in de offerte.

1.4 Indien blijkt dat door klant verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Site2Host het recht de prijzen hierop aan te passen.

1.5 Op de overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.6 Bepalingen of voorwaarden gesteld door klant die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Site2Host alleen bindend indien en voor zover deze door Site2Host uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.7 Site2Host heeft het recht een klant naar eigen inzicht te weigeren zonder opgaaf van reden.

1.8 De overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door de klant wordt ontvangen door Site2Host.

1.9 In geval van strijdigheid van bepalingen in de overeenkomst, algemene voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:

 • de Overeenkomst;

 • de eventuele afgesloten Service Level Agreement;

 • de eventuele bijlagen;

 • deze Algemene Voorwaarden;

 • eventuele aanvullende voorwaarden.

1.10 Indien de klant een consument is, kan hij de overeenkomst binnen veertien dagen na sluiting kosteloos herroepen. Dit recht geldt niet voor op verzoek binnen deze periode geleverde diensten en voor de registratie van domeinnamen, hiervoor geldt dat de klant bij acceptatie van deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk afstand doet van het recht van ontbinding.

1.11 Abonnees van de diensten van Site2Host dienen 18 jaar of ouder te zijn, of toestemming te hebben verkregen van ouders en/of verzorgers.

2 Uitvoering en levering van diensten

2.1 Na de totstandkoming van de overeenkomst zal Site2Host zo spoedig mogelijk de dienst uitvoeren conform de offerte dan wel elektronische bestelling, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van klant.

2.2 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Site2Host dat de dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

2.3 Door Site2Host opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Site2Host, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat klant hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

2.4 Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.5 Indien en voor zover een goede uitvoering van de dienst dit vereist, heeft Site2Host het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Site2Host is gerechtigd producten of diensten van derden te betrekken bij haar dienstverlening. Hierop zijn de algemene voorwaarden van de betreffende derden van toepassing. Site2Host accepteert geen aansprakelijkheid voor diensten die worden verricht door derden.

2.6 De klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt de klant er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Site2Host aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienst, tijdig aan Site2Host worden verstrekt.

2.7 Klant dient er zorg voor te dragen dat Site2Host te allen tijde beschikt over up-to-date contactgegevens van klant. Klant dient tevens een telefoonnummer aan Site2Host door te geven waar Site2Host de klant of een medewerker van klant tijdens calamiteiten en buiten kantoortijd kan bereiken.

2.8 Het is Site2Host toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door de klant aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van de klant.

2.9 Site2Host zal de klant een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft de klant toegang tot een administratief account en indien zulks onderdeel is van de dienst zal Site2Host een beheertool ter beschikkingstellen waarmee klant naar eigen inzicht levering van de Dienst kan beheren en accounts voor individuele gebruikers kan beheren en de mogelijkheden en beperkingen voor deze individuele gebruikers van de dienst kan instellen, een en ander binnen de in de overeenkomst aangegeven grenzen. Klant zal alle vergoedingen betalen, voortvloeiend uit het gebruik van de dienst met administratieve gebruikersnaam en wachtwoord.

2.10 Iedere actie die middels het administratief account of een account van een individuele gebruiker gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van de klant te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient de klant dit zo spoedig mogelijk aan Site2Host te melden zodat deze maatregelen kan nemen.

2.11 Site2Host zal de actuele status van domeinnamen, abonnementen en het saldo van openstaande facturen en/of betalingsverzoeken gericht aan de klant in ieder geval via het administratieve account communiceren. Klant gaat de verplichting aan met enige regelmaat in te loggen op het administratieve account om zich op deze wijze te kunnen laten informeren over administratieve zaken alsmede ook abonnement gerelateerde zaken.

2.12 Site2Host zal, naast de communicatie via het administratieve account, de klant informeren op het door de klant opgegeven administratieve e-mailadres. Site2Host spant zich in deze e-mails op correcte wijze af te leveren op de ontvangende mailserver. Site2Host accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor correcte aflevering op externe e-mailboxen, daar na de correcte aflevering van de verstuurde e-mail op externe mailservers Site2Host geen invloed kan uitoefenen op de mailafhandeling door externe partijen.

2.13 Site2Host heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de de klant ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Site2Host niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

2.14 Site2Host is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Site2Host te verrichten aanpassingen aan of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens Site2Host ontstaat.

3 Beveiliging en privacy

3.1 Site2Host verwerkt in het kader van de dienstverlening persoonsgegevens van haar klanten. De door klant en in opdracht van de klant verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt om precontractuele maatregelen te nemen of om (servicedesk)vraagstukken in behandeling te kunnen nemen en/of uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.2 Site2Host gebruikt de persoonsgegevens om klant te informeren over producten en diensten van Site2Host en om marktonderzoek en analyse te verrichten met als doel de dienstverleninging van Site2Host te verbeteren.

3.3 Persoonsgegevens worden door Site2Host tevens gebruikt om een aanvraag voor een domeinnaamregistratie in te dienen bij de registrerende instantie(s) (zie artikel 4).

3.4 Site2Host zal geen kennis nemen van niet publieke informatie, waaronder de persoonsgegevens, die door de klant op de systemen van Site2Host wordt geplaatst, tenzij dit voor een goede uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is, of deze inzage berust op een wettelijke verplichting.

3.5 Het actuele en volledige pricacy statement van Site2Host is te raadplegen op https://www.site2host.nl/privacy.

3.6 Voorzover Site2Host persoonsgegevens ten behoeve van de klant verwerkt, doet Site2Host dit als verwerker van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald. Site2Host zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door klant is vastgesteld. Klant zal Site2Host op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Algemene Voorwaarden zijn genoemd. In het Addendum van deze Algemene Voorwaarden is vastgelegd om welke categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens het gaat.

4 Domeinnamen

4.1 Indien de registratie van een domeinnaam wordt afgenomen, zal Site2Host bemiddelen bij de organisatie(s) welke belast is met de uitgifte van domeinnamen. Bij de registratie van een domeinnaam ontstaat er een driehoeksrelatie tussen klant (registrant), Site2Host (registrar of afhankelijk van de domeinextensie handelend als reseller namens een registrar) en de desbetreffende organisatie (registry).

4.2 Klant dient bij registratie akkoord te gaan met de dan geldende voorwaarden van deze organisaties

(o.a. registry, ICANN). Deze geldende voorwaarden kunnen omvatten een toestemming tot publicatie van persoonsgegevens van klant. Site2Host mag deze voorwaarden handhaven jegens klant alsof zij zelf de uitgevende instantie is.

4.3 Onder registratie van een domeinnaam wordt tevens verstaan het onder beheer van Site2Host brengen van een domeinnaam in opdracht van de klant, het verhuizen van een domeinnaam naar Site2Host en het wijzigen van houderschap van een domeinnaam op naam van de klant.

4.4 Geen aansprakelijkheid bestaat voor verlies, intrekking of opheffing van een domeinnaam, behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid bij de directie van Site2Host.

4.5 Klant is zelf verantwoordelijk voor en vrij in de keuze van domeinnamen. Domeinnamen worden geregistreerd onder de eigen naam van de klant. Geen restitutie vindt plaats in geval van fouten door klant. Site2Host zal echter trachten een registratie te corrigeren zolang dit nog kosteloos mogelijk is bij de uitgevende instantie.

4.6 De klant vrijwaart en houdt Site2Host schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door de klant.

4.7 Domeinnamen worden door verschillende organisaties geregistreerd en beheerd. Voor ieder top level domein gelden aanvullende en specifieke voorwaarden, ziehttps://www.registrar.nl/voorwaarden-derden. Deze voorwaarden zijn, net als de algemene voorwaarden van Site2Host van derden producten, bestanddeel van de overeenkomst en deze voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Site2Host heeft geen invloed op de inhoud van de hierboven genoemde voorwaarden of verandering daarvan. Het valt dan ook aan te raden om deze regelmatig te raadplegen.

4.8 Site2Host heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken wanneer klant aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat klant in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

4.9 In geval van ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie van klant is Site2Host gerechtigd de domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Site2Host kan bij ontbinding van de overeenkomst anders dan bij opzegging door de klant, de registratie van de domeinnaam van de klant overdragen aan een geïnteresseerde partij. Ter zake aanvaardt Site2Host geen enkele aansprakelijkheid.

4.10 Site2Host behoudt zich het recht voor om een wachtpagina te plaatsen, zolang cliënt nog geen pagina heeft geplaatst.

5 Hosting en aanverwante diensten

5.1 Indien de dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door klant aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

5.2 Klant zal geen informatie publiceren of aanbieden via Site2Host die in strijd is met het Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).

5.3 Het is de klant niet toegestaan de diensten van Site2Host te gebruiken voor de volgende handelingen en/of gedragingen:

 • het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail;

 • het intimideren of lastigvallen van personen;

 • het zonder toestemming binnendringen van devices, servers of computersystemen op het Internet;

 • het uitvoeren van (D)DoS aanvallen;

 • het bewust of onbewust verstoren van de werking van het internet of delen daarvan.

5.4 Site2Host hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (“klagers”) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van Site2Host gerechtvaardigd is, is Site2Host gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Site2Host in dat geval gerechtigd Persoonsgegevens van de klant te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. Site2Host zal de klant informeren over het verloop van deze procedure.

5.5 Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Site2Host gerechtigd hiervan aangifte te doen. Site2Host kan hierbij alle relevante informatie over de klant overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Site2Host verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.

5.6 Bij herhaaldelijke klachten over de door klant aangeboden informatie is Site2Host gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.

5.7 Klant vrijwaart Site2Host voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Site2Host is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die klant lijdt door een ingrijpen van Site2Host in het kader van de klachtprocedure.

5.8 Klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is klant verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Site2Host, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Site2Host zal klant op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

5.9 Klant zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

5.10 Zonder toestemming van Site2Host is het klant verboden de door Site2Host verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

5.11 Het is klant niet toegestaan de dienst te wederverkopen en/of te wederverhuren, tenzij anders is overeengekomen.

5.12 Site2Host kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die klant mag gebruiken in het kader van de dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Site2Host bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra opslagruimte die op de website van Site2Host worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor

opslagruimte is bereikt.

5.13 Bij overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer is Site2Host bevoegd een meerprijs in rekening te brengen, conform de genoemde tarieven op de website.

5.14 Klant verstrekt hierbij Site2Host een onbeperkte licentie om alle door klant via de systemen van Site2Host verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Site2Host geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de overeenkomst door Site2Host.

5.15 Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van klant.

6 Resellen

6.1 Indien de dienst (mede) strekt tot het wederverkopen, -verhuren of anderszins tegen vergoeding beschikbaar stellen (“Resellen”) van producten of diensten van Site2Host door klant aan haar klanten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

6.2 Klant handelt bij Resellen in eigen naam, voor eigen rekening, en voor eigen risico en is niet gerechtigd voor of namens Site2Host overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat zij agent of vertegenwoordiger van Site2Host is.

6.3 Klant dient haar klanten minstens dezelfde verplichtingen op te leggen als Site2Host klant oplegt met betrekking tot de beschikbaar gestelde product(en) of dienst(en). Site2Host kan verlangen dat klant bewijs hiervan overlegt.

6.4 Klant dient voor het Resellen gebruik te maken van de reselleromgeving van Site2Host. Klant dient een aanvraag te doen bij Site2Host alvorens klant de producten en diensten van Site2Host mag resellen en klant de resellerfunctionaliteit van Site2Host mag en kan gaan gebruiken.

6.5 Een niet of niet tijdig betalen van klanten van klant ontslaat klant niet van haar betalingsverplichtingen jegens Site2Host.

6.6 Site2Host zal uitsluitend via klant contact zoeken met klanten van klant, tenzij Site2Host een dringende reden heeft om deze klanten direct te benaderen of klant toestemming geeft voor direct contact. (Dreigende) schade en overlast voor derden door activiteiten van klanten is in ieder geval een dringende reden.


6.7 Klant is niet gerechtigd in promotionele of commerciële communicatie, waaronder een domeinnaam, enige handelsnaam, merknaam, logo’s of tekens van Site2Host te gebruiken met als doel gebruik te maken van de goodwill of goede naam van Site2Host voor werving van klanten door klant. Klant mag wel op zakelijke wijze communiceren dat zij gebruik maakt van producten en/of diensten van Site2Host.

6.8 Klant is te allen tijde volledig aansprakelijk voor alles dat haar klanten doen of nalaten via de systemen of netwerken van Site2Host dan wel die van haar leveranciers.

6.9 In geval van ontbinding van deze overeenkomst wegens wanprestatie van klant verkrijgt Site2Host het recht om klanten van klant te benaderen, in te lichten, en eventueel over te nemen.

7 Additionele dienstverlening

Site2Host hanteert verschillende tarieven voor additionele dienstverlening zoals technische ondersteuning. De aard van de uit te voeren werkzaamheden is bepalend voor het uurtarief dat wordt gehanteerd. Geldend uurtarief zal door Site2Host vooraf bekend gemaakt worden. De uitgevoerde werkzaamheden worden in blokken van 30 minuten in rekening gebracht waarbij Site2Host kan vragen om een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling. Site2Host zal per opdracht voor technische ondersteuning minimaal 30 minuten in rekening brengen. Bij verzoek tot ondersteuning waarbij geen SLA is afgenomen kan Site2Host geen reactietijd garanties geven.

8 Tarieven, betaling en betalingsvoorwaarden

8.1 Site2Host behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat deze ingaan op de meest geëigende wijze aan de klant bekend gemaakt. Site2Host is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt in de nieuwspagina’s van de website van Site2Host. Klant die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, in afwijking van deze voorwaarden, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.

8.2 Site2Host biedt klant standaard de mogelijkheid op basis van vooruitbetaling (“Prepayment”) producten en/of diensten af te nemen. Klant kan Site2Host verzoeken een kredietlimiet te activeren op het administratieve account, waardoor klant producten en diensten op rekening kan afnemen en een prepayment niet meer noodzakelijk is om abonnementen stilzwijgend te kunnen verlengen.

8.3 In het geval klant een kredietfaciliteit toegewezen heeft gekregen en klant de volledige faciliteit reeds heeft verbruikt, is het enkel mogelijk nieuwe verlengingen of bestellingen te initiëren op basis van vooruitbetaling (prepaid). Zodra klant betalingen verricht aan Site2Host worden deze na verwerking door Site2Host toegevoegd aan het saldo van klant. Zodra het saldo toereikend is, zal het eerste te verlengen abonnement worden verrekend met deze borgstorting.

8.4 Site2Host kan te allen tijde eenzijdig besluiten een toegewezen kredietfaciliteit te verlagen of in zijn geheel in te trekken wanneer Site2Host gerechtvaardigde twijfel heeft omtrent de kredietwaardigheid van de klant.

8.5 De geautomatiseerde systemen van Site2Host controleren dagelijks ingaande 30 dagen voor afloop van de overeenkomst of een abonnement stilzwijgend kan worden verlengd. Zodra de geautomatiseerde systemen een abonnement kunnen verlengen, wordt deze ook geautomatiseerd verlengd.

8.6 Site2Host zal voor het door klant verschuldigde bedrag een factuur sturen aan klant. De betalingstermijn van deze declaratie is acht dagen na de datum van de declaratie, tenzij anders aangegeven op de declaratie of anders overeengekomen in de overeenkomst.

8.7 Site2Host stuurt na het verstrijken van de in artikel 8.4 genoemde betaaltermijn per e-mail een herinnering met daarin het verzoek om binnen een periode van 14 dagen de factuur alsnog te voldoen. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn van de herinnering wordt voldaan, is over het openstaande declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Site2Host. Na het verstrijken van deze termijn is klant in verzuim met inachtneming van hetgeen bepaald in artikel 8.6.

8.8 Bij een niet tijdige betaling is Site2Host, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

8.9 In bovenstaande gevallen heeft Site2Host voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.10 Alle in de overeenkomst of op de website(s) van Site2Host genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. Site2Host is bij de berekening van BTW gehouden de MOSS-regeling toe te passen.

9 Duur en opzegging

9.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een jaar, tenzij een andere periode is overeengekomen. Na afloop wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor een jaar of een afwijkende eerder overeengekomen periode, tenzij klant uiterlijk 30 dagen voor het einde van deze periode de overeenkomst (of een individuele domeinnaam en/of abonnement) opzegt. In het geval klant gebruik maakt van de prepaid betalingsvoorwaarde is een toereikend saldo in het administratieve account noodzakelijk alvorens verlenging van een abonnement kan plaatsvinden.

9.2 Klant die handelt als consument mag na verlenging op elke dag opzeggen. De opzegging zal effect krijgen één maand na ontvangst van de opzegging. Onder 'één maand' opzegtermijn wordt verstaan uiterlijk de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand.

9.3 Klant kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de overeenkomst is aangegaan. Klant wordt de mogelijkheid geboden 24 uur per dag en 7 dagen in de week via het administrative account (controlepaneel) de overeenkomst, een individuele domeinnaam en/of abonnement op te zeggen.

9.4 Indien na beëindiging blijkt dat klant meer betaald heeft dan verschuldigd voor de periode tussen de laatste factuur en het moment van beëindiging, zal Site2Host het verschil op verzoek van de klant binnen 30 dagen restitueren onder aftrek van een eventuele administratieve vergoeding en betaalkosten.

9.5 Bij beëindiging door opzegging door klant, beëindiging door Site2Host of ontbinding om welke reden dan ook is Site2Host gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van klant op te heffen. Site2Host is niet verplicht in dat geval klant een kopie van deze data te verschaffen.

9.6 Indien klant enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst niet nakomt heeft Site2Host het recht alle met betrokken klant gesloten overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Site2Host op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

9.7 Tot het moment van volledige betaling van de factuur en eventueel bijkomende kosten blijft een eventueel op verzoek van de klant aangevraagde domeinnaam ter beschikking van Site2Host, zulks ongeacht de rechten welke de klant op deze domeinnaam zou kunnen doen gelden. Van die rechten wordt de klant geacht afstand te hebben gedaan tot het moment van betaling. Site2Host draagt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verliezen door de klant van zijn recht(en) op de domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.

10 Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van Site2Host voor directe schade geleden door klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Site2Host van zijn verplichtingen onder deze overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met klant overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Site2Host, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die klant onder deze overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR. 500,- (exclusief btw).

10.2 Aansprakelijkheid van Site2Host voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.3 Buiten de in artikel 10 lid 1 genoemde gevallen rust op Site2Host geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

10.4 De aansprakelijkheid van Site2Host wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien klant Site2Host onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Site2Host ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Site2Host in staat is adequaat te reageren.

10.5 Site2Host is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Site2Host opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Site2Host niet mogelijk is of langer duurt dan twee (2) maanden is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

10.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat klant de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij Site2Host meldt.

10.7 Klant vrijwaart Site2Host voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de dienst die door klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Site2Host geleverde zaken, materialen of resultaten. De klant vrijwaart Site2Host tegen alle aanspraken door het niet nakomen van de klant van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

11 Rechten van intellectuele eigendom

11.1 Alle Persoonsgegevens blijven eigendom van van klant, afnemers van klant of eindgebruikers van de dienst. Site2Host zal hierop geen eigendomsaanspraken doen.

11.2 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Site2Host of diens licentiegevers.

11.3 Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal klant de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.

11.4 Het is klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

11.5 Het is Site2Host toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Site2Host door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

11.6 Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Site2Host heeft het recht om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

12 Wijzigingen Algemene voorwaarden

12.1 Site2Host behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Site2Host of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

12.3 Indien klant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

13 Slotbepalingen

13.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Site2Host gevestigd is.

13.3 In verband met de verkoop of andere overdracht van delen van de activiteiten of activa van Site2Host, heeft laatstgenoemde het recht deze overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving gedeeltelijk of geheel over te dragen aan een derde partij, alsook de rechten en plichten die Site2Host heeft zoals vermeld in de overeenkomst.

13.4 Klant is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van Site2Host. Site2Host kan dit doen zonder toestemming van klant.

13.5 Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Addendum Verwerking Persoonsgegevens

Indien Site2Host bij de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van klant Persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing.

1 Algemeen

1.1 De begrippen die in deze Bijlage worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend.

1.2 Bij de verwerking van Persoonsgegevens kan klant worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke, of indien klant de Persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als Verwerker. Site2Host vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin de klant Persoonsgegevens verwerkt) de rol van Verwerker of subverwerker.

2 Doeleinden van de verwerking

2.1 Site2Host verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de overeenkomst in opdracht van klant Persoonsgegevens te verwerken. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

2.2 Site2Host zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door klant is vastgesteld. Klant zal Site2Host op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bijlage zijn genoemd. In het addendum van deze Bijlage is vastgelegd om welke categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens het gaat.

2.3 Site2Host heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens. Site2Host neemt geen beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.

3 Verplichtingen Site2Host

3.1 Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde verwerkingen zal Site2Host zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van Persoonsgegevens.

3.2 Site2Host zal Persoonsgegevens en andere gegevens verwerken die door of namens de klant aan Site2Host zullen worden aangeleverd.

3.3 Site2Host zal klant, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door zijn genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Bijlage.

3.4 De verplichtingen van Site2Host die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Site2Host.

3.5 Site2Host zal klant in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Site2Host in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.

3.6 Site2Host zal klant de noodzakelijke medewerking verlenen wanneer er in het kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn.

4 Doorgifte van persoonsgegevens

4.1 Site2Host mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen en buiten de Europese Unie, met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving.

4.2 Site2Host zal klant, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of landen het gaat.
5 Verdeling van verantwoordelijkheid

5.1 Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.

5.2 De toegestane verwerkingen zullen door Site2Host worden uitgevoerd binnen een (semi-)geautomatiseerde omgeving.

5.3 Site2Host is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Bijlage, overeenkomstig de instructies van klant en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van klant. Voor alle overige verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door klant, verwerkingen voor doeleinden die niet door klant aan Site2Host zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Site2Host niet

verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij klant.

5.4 Klant staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van Persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.

6 Inschakelen van derden of onderaannemers

6.1 Klant verleent Site2Host hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen.

6.2 Op verzoek van klant zal Site2Host klant zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers. Klant heeft het recht om bezwaar te maken tegen het inschakelen van een subverwerker. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend.

6.3 Site2Host zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen klant en Site2Host zijn overeengekomen. Site2Host blijft in deze verhouding aanspreekpunt van de klant.

7 Beveiliging

7.1 Site2Host zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

7.2 Site2Host staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Site2Host zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

7.3 Klant stelt enkel Persoonsgegevens ter verwerking aan Site2Host ter beschikking, indien klant zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Klant is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

8 Meldplicht

8.1 In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leid tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwekte gegevens) zal Site2Host, zich naar beste kunnen inspannen om klant daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan klant beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Site2Host spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.

8.2 Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Site2Host meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen. Klant is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.

8.3 De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:

 • Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;

 • Wat is het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg;

 • Wat is de (voorgestelde) oplossing;

 • Wat de reeds ondernomen maatregelen zijn;

 • Contactgegevens voor de opvolging van de melding;

 • Wie geïnformeerd is.

9 Afhandeling verzoeken van betrokkenen

In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Site2Host, zal Site2Host het verzoek doorsturen aan klant en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Klant zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de klant hulp benodigd heeft van Site2Host voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, zal Site2Host hieraan meewerken en kan Site2Host hiervoor kosten in rekening brengen.

10 Geheimhouding en vertrouwelijkheid

10.1 Op alle Persoonsgegevens die Site2Host van klant ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Bijlage, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Site2Host zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.

10.2 Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:

 • Voor zover klant uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of

 • Indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of deze Bijlage; en

 • Indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

11 Audit

11.1 Klant heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke ICT-deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze Bijlage.

11.2 Deze audit vindt uitsluitend plaats nadat klant de bij Site2Host aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door klant geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Site2Host aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Bijlage door Site2Host. De door klant geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door klant, eens per jaar plaats.

11.3 Site2Host zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen.

11.4 De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.

11.5 De redelijke kosten voor de audit worden door de klant gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren ICT-deskundige altijd door klant zullen worden gedragen.

12 Duur en opzegging

12.1 De Bijlage is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.

12.2 De Bijlage kan tussentijds niet worden opgezegd.

12.3 Partijen mogen deze Bijlage alleen wijzigen met wederzijdse instemming.

12.4 Na beëindiging van de Bijlage vernietigt Site2Host de van klant ontvangen Persoonsgegevens onverwijld, tenzij Partijen anders overeenkomen.