Domeinnaam controleren?
Waarom Site2Host?
 1. Correcte en goede service
 2. Lage prijzen voor kwaliteit
 3. Betrouwbare en stabiele hosting
 4. Snelle servers in klasse A datacenter

Onze referenties
Slideshow image
Algemene voorwaarden

(AUP, Acceptable Use Policy) Versie 01.1.2

Gebruikersovereenkomst van

Site2Host onderdeel van Imediar bvba, gevestigd te B-3582 Koersel-Beringen. Hierna te noemen: Imediar

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Imediar: De gebruiker van de algemene voorwaarden;

Klant: een ieder die diensten afneemt en hierbij een overeenkomst heeft gesloten met Imediar. Onder diensten en overeenkomst worden zowel betalende als gratis diensten verstaan.

Materiaal: alle mogelijke vormen van communicatie waaronder b.v. maar niet limitatief, software, beschrijvingen, graphics (waaronder foto's, tekeningen, images, logo's), programma's, files, video- en geluidsopnamen.

Diensten: bij voorbeeld maar niet limitatief, domeinnaamregistraties, (reseller-)hosting, dedicated en colocated servers, technische support, waarneming, white label software.

Account: (een combinatie van) diensten.

 

Artikel 2. Algemene bepalingen

Deze voorwaarden beschrijven de diensten die aangeboden worden en de financiŽle transacties die nodig zijn om deze diensten te verkrijgen. Verder beschrijven ze de specifieke vormen van support die de klant zal/mag ontvangen. Verder bevatten ze spelregels waaraan Imediar en de klant zich zullen moeten houden. Deze algemene voorwaarden dienen om de klant inzicht te geven in wat Imediar van hem verwacht bij het gebruik van haar diensten en de klant van Imediar mag verwachten. Zodra de klant gebruik maakt van de diensten van Imediar, op welke manier dan ook, verklaart hij zich automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden en geeft hij te kennen deze voorwaarden te begrijpen, te respecteren en te aanvaarden.

 

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Imediar en een gebruiker waarop Imediar deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Imediar, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

Artikel 4. Offertes

1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door Imediar gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 (dertig) dagen, tenzij anders aangegeven. Imediar is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.

3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

4. Imediar behoudt zich het recht voor dienstverlening en/of toegang voor wie dan ook zonder opgaaf van reden te weigeren.

 

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

1. Imediar zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Imediar het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Imediar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Imediar worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigd gegevens niet tijdig aan Imediar zijn verstrekt, heeft Imediar het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiend extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de gebruiker in rekening te brengen.

4. Imediar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Imediar is uitgegaan van door de gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Imediar de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de gebruiker de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. In geval door omstandigheden, ook indien deze haar oorzaak bij Imediar vinden, Imediar tijdelijk of blijvend verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Imediar het recht ter harer keuze die overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of uit te laten voeren. Imediar stelt van een dergelijk besluit de gebruiker in kennis.

7. Imediar draagt zorg voor de beschikbaarheid van Imediar systemen, waarbij zij zich er tot het uiterste toe inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. Imediar is echter niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van Imediar systemen als gevolg van redelijkerwijs voor haar niet voorzienbare omstandigheden. Hieronder worden ondermeer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in de verbinding met het Internet, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van Imediar liggen. Imediar is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van Imediar ten gevolge van het redelijkerwijs benodigde onderhoud aan Imediar systemen door of vanwege Imediar.

8. Imediar is gerechtigd verbeteringen in of aan Imediar systemen aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan de gebruiker. Imediar is niet aansprakelijk voor eventuele kosten te maken of gemaakt door de gebruiker ten gevolge van wijzigingen aan de logins of wijzigingen in de login-procedure.

 

Artikel 6. Contractsduur

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, doch minimaal één (1) jaar, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Daarna wordt de overeenkomst automatisch hernieuwd voor een opeenvolgende termijn van één (1) jaar, tenzij voor zover één der partijen een schriftelijke kennisgeving van ten minste één (1) maand voor de afloop van termijn verstuurt, waarin zij haar wil te kennen geeft om de specifieke overeenkomst niet te verlengen.

 

Artikel 7. BeŽindiging

1. Beide partijen kunnen ten aller tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste één (1) maand in acht te nemen, met dien verstande dat de gebruiker de overeenkomst alleen per de eerste van een maand kan opzeggen. Imediar behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder opgave van reden, maar met terugbetaling van de ongebruikte verbruiksvergoeding, per direct te ontbinden, indien de gebruiker zich schuldig maakt aan wangedrag, zulks ter beoordeling van Imediar.

2. Opzegging heeft in geen geval terugbetaling van het vooruitbetaalde abonnementsgeld tot gevolg.

 

Artikel 8. Ontbinding van de overeenkomst

1. De vorderingen van Imediar op de gebruiker zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 • na het sluiten van de overeenkomst aan Imediar ter kennis gekomen omstandigheden geven Imediar goede grond te vrezen dat de gebruiker niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • indien Imediar de gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

2. In de genoemde gevallen is Imediar bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Imediar schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 9. Gebreken; protesttermijnen

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten dienen door de gebruiker binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Imediar.

2. Indien een klacht gegrond is zal Imediar de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de gebruiker aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de gebruiker schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Imediar slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

 

Artikel 10. Betaling

1. De betaling van alle Imediar diensten zijn gebaseerd op vooruitbetaling. Eventuele eenmalige kosten kunnen in geen geval terug worden verkregen evenals kosten voor de registratie van domein namen.

2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Imediar aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de gebruiker in verzuim en is vanaf dat moment verwijlintresten verschuldigd. De volgende berekening wordt toegepast; 1% per maand en een vaste schadevergoeding van 12% op het factuurbedrag, met een minimum van 124,00 EUR en een maximum van 1860,00 EUR.

4. Imediar zal een gerechtsdeurwaarder inschakelen indien wij dit nodig achten

5. Tevens is Imediar gerechtigd de gebruiker zonder aankondiging of mededeling te deactiveren en pas weer te activeren als het verschuldigde bedrag is voldaan, vermeerderd met 10 euro exclusief BTW heraansluitkosten.

6. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de gebruiker zullen de vorderingen van Imediar en de verplichtingen van de gebruiker jegens Imediar onmiddellijk opeisbaar zijn.

7. Door de gebruiker gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de gebruiker, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8. Imediar behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de prijzen te wijzigen. De gebruiker zal hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte worden gesteld. Nieuwe prijzen gaan in op de eerste dag van de eerstvolgende abonnementsperiode.

9. De gebruiker is ook abonnementsgeld verschuldigd als de betreffende dienst tijdelijk gedeactiveerd is.

10. Imediar zal de persoonlijke gegevens van de gebruiker, anders dan via een gerechtelijk bevel, niet aan derden doorgeven. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor enkele Imediar personeelsleden ten behoeve van het uitvoeren van beheerstaken.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Indien Imediar aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

1. De aansprakelijkheid van Imediar, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Imediar beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Imediar of haar ondergeschikten.

4. Imediar is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

5. Imediar is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste content of uitgevoerde acties teneinde de aangeboden diensten te misbruiken, dit omvat het volgende:

 • Illegaal Materiaal - Dit omvat tevens Auteursrechtelijk beschermd werk, commerciŽle audio, video, of muziek bestanden waarvoor geen toestemming voor verkregen is of auteursrechten voor betaald zijn, en enig materiaal in strijd met de Belgische Wetgeving
 • Adult Materiaal - Dit omvat tevens alle pornografie, erotische foto's en plaatjes, of anderzijds obsceen of ontuchtig materiaal. Het begrip "adult materiaal" is geheel de discretie van Imediar.
 • Opslaan, verzenden, creŽren of plaatsen van foto's, afbeeldingen, realistisch of niet, van mensen onder de 18 jaar, of de suggestie wekken dat deze mensen onder de 18 jaar oud zijn, in een (gesuggereerde) erotische of pornografische context, KINDERPORNO is verboden.
 • Warez, etc. - Dit omvat tevens gepirateerde software, ROMS, emulatoren, phreaking, hacking, password cracking. IP spoofing, etc., en de encryptie van het bovenstaande.
 • Vervalsen van e-mailheaders of TOP/IP packet headers.
 • Verspreiden van virussen, Trojans, wormen of (een poging tot) het begaan van een DOS attack (denial of service attack) tegen eender welke computer, network of individuele persoon of het linken naar dit materiaal.
 • Overtredingen tegen het verspreiden van software of producten met copyrights, trademarks of beschermde rechten.
 • Het hosten van IRC servers, War Bots/X-Dcc, bouncers zijn niet toegelaten, ook Shell hosting is verboden.
 • Hosting van programma's met een hoog CPU gebruik, zoals sommige games.
 • Gebruik van Kazaa en Edonkey vanwege de vereiste hoge bandbreedte. P2P programma's zijn ook niet toegestaan.
 • Indien klant het slachtoffer wordt van een DOS aanval heeft Imediar het recht de diensten stop te zetten om de aanval te beperken. Indien blijkt dat klant zelf deze DOS attack heeft veroorzaakt kan de dienst geannuleerd of beŽindigd worden en klant is dan gehouden eventuele kosten daarvan te vergoeden.
 • Gebruik voor illegale doeleinden, het aanmoedigen van illegale activiteiten of het steunen ervan. Imediar zal altijd meewerken aan een onderzoek naar een mogelijk misdrijf.
 • Het door middel van de dienst aanzetten tot fysiek geweld of vandalisme met het doel bepaalde (groepen van) personen te intimideren, op welke manier dan ook.
 • Het op frauduleuze wijze aanbieden, verkopen, versturen van materiaal of elke mogelijke vorm van oplichterij, gebaseerd op 'pyramide' producten en spellen.
 • Het massaal versturen met kwaadaardige bedoelingen van email en/of nieuwsberichten om het elektronisch verkeer van Imediar en/of een derde te verstoren.
 • Het posten van boodschappen of commerciŽle advertenties die in overtreding zijn met de regels, reglementen, FAQ of charter van een nieuwsgroep of mailing lijst.
 • Het gebruiken van de diensten van Imediar voor het verspreiden van materiaal (email, webruimte, uploading, posten of elke andere manier) dat inbreuk maakt op de rechten van Imediar en/of een derde, zoals bij voorbeeld, maar niet limitatief, copyrights, trademarks, patent, zakengeheimen of eigendomsrechten.
 • Het gebruik van de diensten van Imediar teneinde gegevens en/of informatie te verzamelen, of een poging daartoe, over derde partijen zonder hun medeweten en/of toelating.
 • Het gebruik van verouderde scripts en of content management systemen (CMS) welke hierdoor schade kunnen berokkenen aan Imediar en of derden.
 • Het gebruik van de diensten van Imediar voor elke activiteit die resulteert in het bemoeilijken van andere personen of systemen om gebruik te maken van de diensten van Imediar of het internet, waaronder tevens begrepen Denial of Service Attacks (DOS aanvallen) tegen andere netwerken of hosters of individuele gebruikers.
 • Direct of indirect anderen toelaten tot zijn account, of zijn account zo openstellen of configureren dat derden het netwerk van Imediar kunnen gebruiken voor illegale of verboden praktijken. Dit leidt tot ogenblikkelijke stopzetting van de diensten.
 • (Een poging tot) het verkrijgen van toegang tot de diensten van derden of beveiligingen te doorbreken, al dan niet resulterend in schade zoals bij voorbeeld het verlies van data.
 • Het verspreiden van software met de kennelijke bedoeling schade te veroorzaken aan personen, data en/of computersystemen. Overtreding leidt tot onmiddellijke stopzetting van de diensten.
 • Gebruik van materiaal dat mogelijk het netwerk van Imediar, (tijdelijk) schade kan toebrengen of een onderbreking of vertraging van de diensten van Imediar zou kunnen veroorzaken tijdens het gebruik van een dienst van Imediar, b.v. pingen, leidt tot een ogenblikkelijke beŽindiging van de dienst.
 • Filesharing (van b.v. films, muziek, images en software) in welke vorm dan ook. Het massaal downloaden van files zou de servers te zwaar belasten waardoor andere klanten hinder zouden kunnen ondervinden. Diensten, anders dan colocated of dedicated servers, waarop dit materiaal wordt gevonden, zullen onmiddellijk worden stopgezet.
 • Via diensten, anders dan colocated of dedicated servers, streaming audio en video te hosten.

 

Artikel 12. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Imediar geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Imediar niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Imediar worden daaronder begrepen.

2. Imediar heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid' die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Imediar haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Imediar opgeschort Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Imediar* niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien Imediar bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de gebruiker gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 13. Beperkingen en onrechtmatig gebruik

1. Imediar behoudt zich het recht voor om servers door Imediar geleverd tijdelijk of permanent te blokkeren als Imediar beslist dat de server niet juist of onrechtmatig is gebruikt. Tevens hecht Imediar veel waarde aan, en streeft de zogenoemde "Acceptable Use Policy" (AUP) na, opgesteld voor Usenet en het Internet in het algemeen.

2. Imediar verbiedt expliciet het volgende:

 • Illegaal Materiaal - Dit omvat tevens Auteursrechtelijk beschermd werk, commercieel audio, video, of muziek bestanden, en enig materiaal in strijd met de Belgische en Nederlandse wetgeving
 • Adult Materiaal - Dit omvat tevens alle pornografie, erotische foto's en plaatjes, of anderzijds obsceen of ontuchtig materiaal. Het begrip "adult materiaal" is geheel de discretie van Imediar.
 • Warez, etc. - Dit omvat tevens gepirateerde software, ROMS, emulatoren, phreaking, hacking, password cracking. IP spoofing, etc., en de encryptie van het bovenstaande. Het begrip "warez etc." is geheel de discretie van Imediar.
 • Het versturen van ongevraagde email en/of SPAM naar grote hoeveelheden gebruikers, dit ter beoordeling van Imediar. Vervalsen van e-mailheaders of TOP/IP packet headers.
 • Verspreiden van virussen, Trojans, wormen of (een poging tot) het begaan van een DOS attack (denial of service attack) tegen eender welke computer, network of individuele persoon of het linken naar dit materiaal.
 • Overtredingen tegen het verspreiden van software of producten met copyrights, trademarks of beschermde rechten.
 • Het hosten van IRC servers, War Bots/X-Dcc, bouncers zijn niet toegelaten, ook Shell hosting is verboden.
 • Hosting van programma's met een hoog CPU gebruik, zoals sommige games. Gebruik van Kazaa en Edonkey vanwege de vereiste hoge bandbreedte. P2P programma's zijn ook niet toegestaan.
 • Indien klant het slachtoffer wordt van een DOS aanval heeft Imediar het recht de diensten stop te zetten om de aanval te beperken. Indien blijkt dat klant zelf deze DOS attack heeft veroorzaakt kan de dienst geannuleerd of beŽindigd worden en klant is dan gehouden eventuele kosten daarvan te vergoeden.
 • Gebruik voor illegale doeleinden, het aanmoedigen van illegale activiteiten of het steunen ervan. Imediar zal altijd meewerken aan een onderzoek naar een mogelijk misdrijf.
 • Het door middel van de dienst aanzetten tot fysiek geweld of vandalisme met het doel bepaalde (groepen van) personen te intimideren, op welke manier dan ook.
 • Het op frauduleuze wijze aanbieden, verkopen, versturen van materiaal of elke mogelijke vorm van oplichterij, gebaseerd op 'pyramide' producten en spellen.
 • Het massaal versturen met kwaadaardige bedoelingen van email en/of nieuwsberichten om het elektronisch verkeer van Imediar en/of een derde te verstoren.
 • Het posten van boodschappen of commerciŽle advertenties die in overtreding zijn met de regels, reglementen, FAQ of charter van een nieuwsgroep of mailing lijst.
 • Het gebruiken van de diensten van Imediar voor het verspreiden van materiaal (email, webruimte, uploading, posten of elke andere manier) dat inbreuk maakt op de rechten van Imediar en/of een derde, zoals bij voorbeeld, maar niet limitatief, copyrights, trademarks, patent, zakengeheimen of eigendomsrechten.
 • Het gebruik van de diensten van Imediar teneinde gegevens en/of informatie te verzamelen, of een poging daartoe, over derde partijen zonder hun medeweten en/of toelating.
 • Het gebruik van verouderde scripts en of content management systemen (CMS) welke hierdoor schade kunnen berokkenen aan Imediar en of derden.
 • Het gebruik van de diensten van Imediar voor elke activiteit die resulteert in het bemoeilijken van andere personen of systemen om gebruik te maken van de diensten van Imediar of het internet, waaronder tevens begrepen Denial of Service Attacks (DOS aanvallen) tegen andere netwerken of hosters of individuele gebruikers.
 • Direct of indirect anderen toelaten tot zijn account, of zijn account zo openstellen of configureren dat derden het netwerk van Imediar kunnen gebruiken voor illegale of verboden praktijken. Dit leidt tot ogenblikkelijke stopzetting van de diensten.
 • (Een poging tot) het verkrijgen van toegang tot de diensten van derden of beveiligingen te doorbreken, al dan niet resulterend in schade zoals bij voorbeeld het verlies van data.
 • Het verspreiden van software met de kennelijke bedoeling schade te veroorzaken aan personen, data en/of computersystemen. Overtreding leidt tot onmiddellijke stopzetting van de diensten.
 • Gebruik van materiaal dat mogelijk het netwerk van Imediar, (tijdelijk) schade kan toebrengen of een onderbreking of vertraging van de diensten van Imediar zou kunnen veroorzaken tijdens het gebruik van een dienst van Imediar, b.v. pingen, leidt tot een ogenblikkelijke beŽindiging van de dienst.
 • Filesharing (van b.v. films, muziek, images en software) in welke vorm dan ook. Het massaal downloaden van files zou de servers te zwaar belasten waardoor andere klanten hinder zouden kunnen ondervinden. Diensten, anders dan colocated of dedicated servers, waarop dit materiaal wordt gevonden, zullen onmiddellijk worden stopgezet.
 • Via diensten, anders dan colocated of dedicated servers, streaming audio en video te hosten.

3. Imediar heeft het recht de door de gebruiker op het systeem geplaatste content te controleren op hetgeen lid 1 verbiedt als zij daartoe redelijkerwijs aanleiding toe ziet.

4. Imediar heeft een beperking op het gebruik van datatraffic variŽrend per (Virtuele/Dedicated) Server. Deze beperking zal altijd worden vermeld in de prijslijst bij de betreffende hosting of (Virtuele/Dedicated) Server. De overschrijding van deze limiet zal worden gefactureerd door Imediar, aan 2 euro per blok van 1 verbruikte GigaByte boven de limiet.

5. Imediar geeft een beperking op van opslagcapaciteit variŽrend per hosting of Virtuele Server. Imediar zal er voor zorgen dat deze limiet niet overschreden kan worden. Mocht dit toch op, welke wijze dan ook, voorkomen dan is Imediar gerechtvaardigd de te veel opgeslagen data te verwijderen. Dit zal voorafgaan aan een schriftelijke waarschuwing van Imediar aan de gebruiker.

6. Imediar behoudt zich het recht voor de beperking op het gebruik van datatraffic en opslagcapaciteit op elk gewenst moment aan te passen. De gebruiker zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld.

7. De gebruiker beschadigt het systeem niet opzettelijk en start geen processen op waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige Imediar gebruikers hindert. Het is niet toegestaan om processen te laten lopen als men geen directe verbinding heeft met het systeem.

8. Het is niet toegestaan de verbinding met Imediar te gebruiken voor strafbare gedragingen. Met name worden genoemd, maar niet uitsluitend, het verspreiden van auteursrechterlijk beschermd materiaal en het zonder toestemming binnen dringen van andere computers op het Internet waarbij de Imediar enige beveiliging doorbreekt en/of zich de toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid, hierna te noemen hacken. Indien Imediar strafbare gedragingen via het systeem bewezen acht, dan wordt de gebruiker van het systeem afgesloten zonder terugbetaling van vooruitbetaalde gebruiksvergoeding, en wordt de overeenkomst ontbonden. Imediar behoudt zich het recht voor om de eventuele schade die in verband hiermee is geleden op de betreffende gebruiker te verhalen.

9. De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die Imediar mocht lijden ten gevolge van een handelen of nalaten te handelen van de gebruiker in strijd met de verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden.

10. Imediar is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen.

11. Imediar is gerechtigd de toegang voor de gebruiker tot Imediar tijdelijk te blokkeren en/of te beperken indien de gebruiker een verplichting jegens Imediar niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dan wel indien hij/zij in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden. Blokkering of beperking van de toegang laten de betalingsplicht van de gebruiker onverlet.

12. Tot het opheffen van de blokkering of de beperking wordt eerst overgegaan indien de gebruiker binnen een door Imediar gestelde termijn aan zijn verplichtingen is nagekomen.

 

Artikel 14.Support

Bij klant wordt een zekere basiskennis van de personal computer verondersteld. Assistentie bij de instellingen van de computer valt niet onder de normale support, en kan slechts tegen betaling van het geldend uurtarief plaatsvinden.

Het is de discretionaire bevoegdheid van Imediar voor het antwoorden van een 'onnodig' telefoongesprek of email een bedrag in rekening te brengen, gebaseerd op het geldend uurtarief.

Technische support is gelimiteerd tot zaken die te maken hebben met de fysieke kanten van de virtuele webhosting en de server. De klant is zelf verantwoordelijk voor het online brengen/beheer van zijn/haar website(s) en het gebruik/beheer van het eigen klanten controlepaneel. Vragen over, of assistentie bij MySQL databases en/of specifieke applicaties zoals cgi programmering,html, php of eender welke toepassing vallen ook NIET onder technische support .

 

Artikel 15. Communicatie:

Klant is gehouden het door hem opgegeven email adres werkend te houden. Klant verklaart zich akkoord dat alle communicatie van Imediar aan klant per email wordt verstuurd en zal, bij wijziging van zijn gegevens, Imediar daar onverwijld van op de hoogte brengen.

 

Artikel 16. Domein namen

1. Imediar kan indien gewenst de domein naam voor de gebruiker aanvragen, mits deze nog beschikbaar is en de gebruiker aan de voorwaarden van de aanvraag van deze domein naam voldoet.

2. Registratie van een domein naam door Imediar ten behoeve van de gebruiker zal in alle gevallen op naam van de gebruiker komen te staan. Ook na beŽindiging van de overeenkomst tussen Imediar en gebruiker blijft de domein naam eigendom van de gebruiker. De gebruiker dient echter zelf de verhuizing van een domein naam naar een andere provider te verzorgen.

3. Imediar is niet aansprakelijk wanneer een door de gebruiker aangevraagde domein naam inbreuk blijkt te maken op de rechten van derden.

4. Imediar is niet aansprakelijk voor het niet functioneren van een domein naam door enerzijds het in gebreke blijven van de gebruiker en anderzijds het in gebreke blijven van de domein registratie instantie.

5. Indien de gebruiker een subdomein naam kiest op het domein van Imediar, blijft deze subdomein naam ten aller tijden eigendom van de Imediar.

6. Imediar behoudt zich het recht voor een door de gebruiker aangevraagde subdomein naam te weigeren, zonder opgaaf van reden.

 

Artikel 17. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Imediar en de gebruiker is het Belgische recht van toepassing.